Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Ընդունելության կարգ

Դիմորդը կրթության կառավարման տեղեկատվական կայքում՝ dimord.am կայք էջում, էլեկտրոնայի  եղանակով լրացնում է դիմում հայտը, որն իր մեջ ներառում է հետևյալը․

 1. անձնական տվյալներ(անուն,ազգանուն,հայրանուն,ծննդյան օր,ամիս,տարեթիվ,էլ․հասցե,հեռախոսահամար)
 2. հանրային ծառայության համարանիշ(սոց․քարտ)
 3. լուսանկար
 4. կրթուրյան մասին փաստաթղթի(դիպլոմի դեպքում նաև ներդիրի) պատճենը
 5. անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը(անձնագիր կամ ծննդյան վկայական՝ մինչև 16 տարեկան դիմորդի համար կամ զինվորական գրքույկ կամ ՀՀ ոստիկանության բաժինների կողմից տրվող անձը հաստատող վկայական կամ փախստականի վկայական)
 6. ըստ անհրաժեշտության՝ զորակոչային տարիքի կցագրման վկայականի պատճենը
 7. դիմումի հայտ ներկայացրած քոլեջի հաշվեհամարին՝ 90018003229 փոխանցած գումարի անդորրագրի պատճենը

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Ընդունված դիմորդները պետք է ժամը 9։00-16։00 քոլեջ ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը․

 1. Հիմնական կրթության վկայական/բնօրինակ/
 2. 4 հատ լուսանկար /3х4 չափի/
 3. Ծննդյան վկայական կամ անձնագիր(միայն 18 տարին լրացած լինելու դեպքում)/պատճեն/
 4. Սոց քարտ/պատճեն/

Դիմորդը կարող է դիմել մեկ ուսումնական հաստատություն, մեկ մասնագիտության հայտագրմամբ՝ անվճար և վճարովի ուսուցման հիմքով։